bibliotekaka

Rekrutacja na studia podyplomowe Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): wykształcenie wyższe (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

Zasady rekrutacji: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów (zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 października 2019 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych), w przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających wymagania wstępne będzie większa niż planowana liczba słuchaczy, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia:   październik 2021

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie UJK: http://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl

 

 

Ogólne cele kształcenia: podstawowym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest wyposażenie słuchaczy w odpowiedni zasób wiedzy z zakresu nauki o informacji i bibliologii oraz rozwijanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych związanych z zawodem bibliotekarza. Celem kształcenia jest ponadto przygotowanie do efektywnego rozwiązywania różnorodnych problemów, związanych z funkcjonowaniem bibliotek w społeczeństwie wiedzy i informacji oraz koniecznością dostosowywania organizacji i działalności bibliotek do zmieniających się potrzeb odbiorców.

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy: biblioteki publiczne, naukowe; instytucje kultury prowadzące działalność biblioteczną i informacyjną. Biblioteki systemu oświaty: pedagogiczne, szkolne – pod warunkiem spełnienia dodatkowych kryteriów (studia nie dają przygotowania pedagogicznego; osoby starające się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela bibliotekarza powinny posiadać lub nabyć dodatkowo uprawnienia pedagogiczne; kwestię uprawnień do pracy w bibliotekach systemu oświaty reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj., Dz. U. 2020, poz. 1289).

Ashampoo_Snap_piatek-15-stycznia-2021_11h54m33s_001_ Rekrutacja na studia podyplomowe Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminów oraz uzyskanie wszystkich zaliczeń z wykładów, ćwiczeń i laboratoriów objętych planem studiów.

Skip to content