KONFERENCJA – Polski system medialny w procesie zmian

Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko, licząc, że autorzy referatów podejmą m.in. następujące kwestie szczegółowe:

  • jak pod wpływem nowych technologii zmienia się funkcjonowanie systemu medialnego?
  • jakie przeobrażenia zachodzą w poszczególnych sektorach medialnych, tj. prasie, radiu, telewizji?
  • jak zmienia się oferta medialna pod wpływem mediów społecznościowych?
  • czy media potrzebują pomocy państwa?
  • jak należy budować nowoczesną przestrzeń komunikacji i informacji?
  • jak chronić różnorodność mediów, niezależność dziennikarską, walczyć z cenzurą?
  • jak przeciwdziałać licencjonowaniu mediów, ograniczaniu dostępności do zawodu dziennikarza?
  • jak wspierać wydawców i nadawców w walce z „nieformalną wymianą treści” (piractwem), „pasożytnictwem materiałów prasowych”, tj. kopiowaniem materiałów prasowych online oraz wykorzystywaniem ich bez licencji i bez upoważnienia?

Mamy nadzieję, że dzięki szerokiemu spojrzeniu na przeobrażenia zachodzące w obrębie polskiego systemu medialnego stanie się on po raz kolejny ciekawym przedmiotem refleksji nie tylko dla medioznawców, ale też politologów, językoznawców, kulturoznawców, socjologów i innych przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych.

Jak zwykle zachęcamy do udziału w konferencji zarówno teoretyków, jak i praktyków mediów. Jednym z podstawowych celów konferencji będzie bowiem konfrontowane modeli teoretycznych z codzienną praktyką mediów. Szczególnie zależy nam na tym, aby w naszym przedsięwzięciu wzięli udział czynni zawodowo dziennikarze i redaktorzy, wydawcy, analitycy rynku oraz twórcy Internetu.

Wdzięczni będziemy za różnego rodzaju raporty, analizy i referaty przedstawiające wyniki badań własnych nad mediami.

Termin konferencji: 21 kwietnia 2020 r.

Miejsce konferencji:

Kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 17, Budynek Wydziału Humanistycznego

Informacje organizacyjne i opłaty

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na formularzu elektronicznym  do dnia 29.03.2020 roku. Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w terminie do 10.04.2020 roku.

W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 300 złotych (członkowie PTKS 270), organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad i publikację artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje w monografii pokonferencyjnej (Wydawnictwo UJK) .

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 06.04.2020 roku na konto:

Raiffeisen Bank Polska S.A. 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko oraz nazwa konferencji (Polski system medialny) lub numer subkonta (8)

Komitet naukowy

prof. dr hab. Janusz Adamowski UW
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
prof. UMCS dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza
prof. UWr dr hab. Igor Borkowski
prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska
prof. UJ dr hab. Ryszard Filas
prof. UJ dr hab. Agnieszka Hess
prof. ATH dr hab. Ireneusz Jeziorski
prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński
prof. KUL dr hab. Wojciech Lis
prof. UG dr hab. Małgorzata Łosiewicz
dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska UW
prof. dr hab. Tomasz Mielczarek UJK
prof. UAM dr hab. Dorota Piontek
prof. KA dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Komitet organizacyjny

dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak UJK
dr Tomasz Chrząstek UJK – sekretarz
dr Judyta Perczak UJK
dr Katarzyna Piątek ATH – sekretarz
dr Joanna Wróblewska-Jachna ATH

Do pobrania

rozmiar czcionki
kontrast