logo Katedry

Zwiększona punktacja

Z satysfakcją informujemy, że wydawany w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, w ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism punktowanych, otrzymał 7 punktów. Jest to wzrost w stosunku do roku 2014 o 3 punkty.