rekrutacja

Zasady rekrutacji na rok 2021/2022

Prezentujemy niezbędne informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2021/2022. Masz pytania? Dzwoń! 41 349 71 42

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I stopnia

Terminy:
rejestracja od 1 czerwca 2021 do 7 lipca 2021,
ogłoszenie wyników 9 lipca 2021,
składanie dokumentów od 10-15 lipca 2021.

Kolejne terminy przyjmowania kompletu wymaganych
dokumentów na studia – z listy rezerwowej w przypadku
niewypełnienia limitu miejsc: 16-26 lipca 2021
1-30 września 2021

II nabór od 27 lipca 2021

Limit miejsc: 60
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 31

Informacja o dyżurach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WH

 

Kryteria kwalifikacji

Absolwent ze starą maturą

 


Konkurs świadectw:
Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.
Przedmioty:
1. język polski
2. matematyka
3. język angielski lub
język francuski lub
język hiszpański lub
język niemiecki lub
język rosyjski lub
język włoski
4. historia lub wiedza o społeczeństwie

Absolwent z maturą międzynarodową IB

 


Konkurs świadectw:
Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego(egzamin pisemny).
Przedmioty:
1. język polski
2. matematyka
3. język angielski lub
język francuski lub
język hiszpański lub
język niemiecki lub
język rosyjski lub
język włoski
4. historia lub wiedza o społeczeństwie

Absolwent z nową maturą

 


Konkurs świadectw:
Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).
Przedmioty:
1. język polski
2. matematyka
3. język angielski lub
język francuski lub
język hiszpański lub
język niemiecki lub
język rosyjski lub
język włoski
4. historia lub wiedza o społeczeństwie

Wymagane dokumenty

 


1) Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);

2) Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);

3) 1 fotografia kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;

4) 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);

5) Teczka wiązana A4 – biała;

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia II stopnia

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz dla absolwentów studiów I stopnia z obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych.

Terminy:
rejestracja od  1 czerwca 2021 do 21 lipca 2021,
ogłoszenie wyników  23 lipca 2021,
składanie dokumentów 24-27 lipca 2021.

II nabór od 27 lipca 2021

Limit miejsc: 30
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 3.5

Kryteria kwalifikacji

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 


Konkurs dyplomów:
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

Przedmioty:
ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia, minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5)

Ranking ocen:
W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

Absolwent po kierunkach z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych

 


Konkurs dyplomów:
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

Przedmioty:
ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia, minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5)

Ranking ocen:
W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

Wymagane dokumenty

 


1) Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);

2) Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);

3) Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;

4) 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;

5) 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);

6) Teczka wiązana A4 – biała;