Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe

KOMUNIKACJA INTERMEDIALNA

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): wykształcenie wyższe (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

Zasady rekrutacji: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów (zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 października 2019 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych), w przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających wymagania wstępne będzie większa niż planowana liczba słuchaczy, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia:   październik 2021

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie UJK: http://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl

Ogólne cele kształcenia: Komunikacja intermedialna to dwusemestralne studia podyplomowe dla wszystkich zainteresowanych współczesnymi trendami w obszarze komunikacji intermedialnej. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów na potrzeby nowoczesnego rynku pracy w zakresie kompetencji społecznych i pogłębionej znajomości zaawansowanych technologii cyfrowych wykorzystywanych w komunikacji masowej i interpersonalnej, którzy potrafią kompetentnie komunikować się za pomocą różnych mediów.

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy: Absolwent studiów podyplomowych z zakresu komunikacji intermedialnej jest wykwalifikowanym twórcą współczesnych przekazów audiowizualnych, opartych na wykorzystaniu technologii cyfrowych. Przygotowany jest do podjęcia pracy w charakterze specjalisty, odpowiedzialnego za dobór właściwych środków komunikacji, narzędzi i technologii tworzenia. Predysponowany jest do zatrudnienia w następujących obszarach:

  • mediów masowych (m.in. zespołach telewizyjnych, radiowych, portalach internetowych),
  • reklamy i PR (studiach, agencjach interaktywnych, działach marketingu, marketingu cyfrowego, kreowania wizerunku, komunikacji instytucji, firm i organizacji),
  • grafiki intermedialnej, jako twórca koncepcji funkcjonalnych rozwiązań intermedialnych z zakresu projektowania stron internetowych, aplikacji, e-publikacji,
  • oraz prowadzenia samodzielnej działalności freelancera w mediach społecznościowych.

Wykaz zajęć wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych oraz liczbą punktów ECTS

Ashampoo_Snap_sroda-4-sierpnia-2021_16h14m30s_002_program-studi�w-podyplomowych-komunikacja-intermedialna.docx-Word Rekrutacja na studia podyplomowe - komunikacja intermedialna

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminów oraz uzyskanie wszystkich zaliczeń z wykładów, ćwiczeń i laboratoriów objętych planem studiów.

rozmiar czcionki
kontrast