Pismo powstało w 2011 roku w ówczesnym Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Założycielem „iNFOTEZ” – internetowego periodyku naukowego poświęconego mediom i nauce o informacji – był dr Adam Jachimczyk, który do 2018 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego.

Pracownicy Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK w Kielcach postanowili od 2021 roku wznowić wydawanie „iNFOTEZ” w nieco zmienionej formie, zachowując dotychczasowy zakres tematyczny. Chęć współpracy z pismem, w charakterze członków rady naukowej i recenzentów, wyrazili przedstawiciele wielu ośrodków naukowych w Polsce, związanych z dyscypliną – nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Tematyka

Zakres tematyczny pisma obejmuje zagadnienia związane z dyscypliną – nauki o komunikacji społecznej i mediach. Periodyk podejmuje szeroko rozumiane kwestie dotyczące wytwarzania, gromadzenia, organizacji i rozpowszechniania informacji, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Pismo skierowane jest głównie do studentów i doktorantów wkraczających na ścieżkę kariery naukowej. Jego łamy są także otwarte dla osób z dorobkiem naukowym oraz praktyków, którzy prowadzą prace badawcze wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe. Na łamach pisma publikowane są: artykuły, komunikaty, sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje.

„iNFOTEZY” ukazują się jako półrocznik w czerwcu i grudniu. Podstawową wersją pisma jest wersja elektroniczna. Pismo będzie także wydawane w niewielkim nakładzie w wersji drukowanej.

Terminy przyjmowania tekstów:

31 marca – do wydania czerwcowego
30 września – do wydania grudniowego

Teksty należy nadsyłać na adres e-mail: infotezy@ujk.edu.pl
Redakcja przyjmuje tylko teksty oryginalne.
Teksty do kolejnego numeru – „iNFOTEZY” 2021, nr 1(1) (czerwiec 2021) – przyjmujemy do 31 marca 2021 roku.

Przesłanie tekstu do publikacji w czasopiśmie „iNFOTEZY” jest równoznaczne z:
 – oświadczeniem, że praca nie była wcześniej publikowana, nie została złożona do druku w innym wydawnictwie oraz nie narusza praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, ze zm.
– wyrażeniem zgody na publikację tekstu w czasopiśmie „iNFOTEZY” (wersja elektroniczna i drukowana)
– przestrzeganiem wyznaczonych przez redakcję terminów przesłania korekty autorskiej

Autor przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
– wydawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstów nie spełniających wymogów redakcyjnych, niezgodnych z profilem czasopisma oraz zawierających błędy merytoryczne
– wydawca nie płaci honorariów za opublikowane teksty
– wydawca zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów, korekt stylistycznych i ortograficznych
– zidentyfikowanie zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship” jest traktowane jako przykład nierzetelności naukowej; o przypadkach „ghostwriting” i „guest authorship” będą powiadamiane odpowiednie podmioty

Zasady recenzji

Każdy artykuł jest opiniowany przez dwóch recenzentów. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości („double-blind review”). Jeśli recenzenci nie są zgodni w swoich opiniach, czy artykuł można opublikować, ostateczną decyzję podejmuje Rada Naukowa „iNFOTEZ”.

Wytyczne redakcyjne

 • przesyłane do redakcji teksty powinny być zapisane w formacie doc, docx lub rtf
 • objętość artykułów wraz z przypisami i bibliografią nie powinna przekraczać 40 000 znaków (łącznie ze spacjami)
 • recenzje, sprawozdania nie powinny przekraczać 20 000 znaków (łącznie ze spacjami)
 • marginesy z każdej strony – 2,5 cm
 • odstępy między wierszami – 1,5
 • wielkość czcionki – 12 pkt
 • wcięcie akapitowe pierwszego wiersza – 0,5 cm
 • rodzaj czcionki – Times New Roman
 • tytuł – pogrubiony (14 pkt); śródtytuły – pogrubione (12 pkt)
 • wyrównanie do prawego i lewego marginesu
 • -w tekście: tytuły artykułów powinny być pisane kursywą; tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie; cytaty – cudzysłów na początku i końcu cytatu („Cytat”)
 • w tekście należy stosować przypisy u dołu stron; wielkość czcionki – 10 pkt, interlinia – 1; numeracja ciągła
 • pliki graficzne należy nadsyłać osobno w formacie jpg; do pliku należy dołączyć jego opis, a w tekście umieścić odwołanie do materiału ilustracyjnego (np. Ilustracja 1)
 • wykresy należy umieścić w odrębnym pliku doc, docx lub rtf; każdy wykres powinien być ponumerowany i zatytułowany; pod wykresem powinna się znajdować informacja o źródle wykresu; w tekście należy umieścić odwołanie do wykresu (np. Wykres 1)
 • tabele powinny być ponumerowane i zatytułowane (Tabela 1. Tytuł); pod tabelą powinna się znajdować informacja o źródle tabeli (Źródło: Tytuł.)
 • do tekstu należy dołączyć bibliografię publikacji wykorzystanych w tekście; w bibliografii należy zastosować układ alfabetyczny według nazwisk autorów lub tytułów w przypadku prac zbiorowych; opis pozycji w bibliografii należy sporządzić zgodnie z zasadami obowiązującymi przy opracowywaniu przypisów
 • do tekstu należy dołączyć abstrakt w języku polskim oraz tytuł i abstrakt w języku angielskim liczący nie więcej niż 2000 znaków (łącznie ze spacjami)
 • do tekstu należy dołączyć nie więcej niż 10 słów kluczowych w języku polskim oraz w języku angielskim
 • do tekstu należy dołączyć notę biograficzną o autorze: imię i nazwisko, stopień naukowy, wykształcenie, miejsce zatrudnienia, najważniejsze publikacje (nie więcej niż trzy), e-mail; dane zostaną umieszczone w nocie biograficznej towarzyszącej tekstowi

Przypisy

Przykłady opisów:

Wydawnictwo zwarte

M. Chyliński, Poszukiwanie informacji w dziennikarskich działaniach komunikacyjnych, Opole 2015, s. 25-28.

Bibliografia. Metodyka i organizacja, pod red. Z. Żmigrodzkiego, Warszawa 2000, s. 18-19.

A. Magdoń, Reporter i jego warsztat, wyd. 2 popr. i uzup., Kraków 2000, s. 31-34.

M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Toruń 2019, s. 50.

Artykuł

J. Jasiewicz-Hall, Pokolenie „cyfrowych tubylców” w Internecie. Zachowania informacyjne młodzieży – najnowsze dane empiryczne oraz przegląd literatury przedmiotu, „Przegląd Biblioteczny” 2010, z. 3, s. 305-306.

Fragment pracy zbiorowej

L. Górniak, Zaufanie na dobre i na złe? Czynniki wzmacniające i osłabiające zaufanie do mediów, w: Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, pod red. nauk. A. Ogonowskiej i G. Ptaszka, Kraków 2013, s. 109.

Artykuł internetowy

J. Bloch, Od bajki do informacji – rola akcentu iloczasowego w czytaniu telewizyjnych serwisów informacyjnych, „Studia Medioznawcze” 2020, nr 3, s. 642, https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/226/188, [dostęp: 23 listopada 2020].

Portal/strona internetowa

Biblioteka Narodowa, https://www.bn.org.pl/, [dostęp: 23 listopada 2020].

Bibliografia

Bibliografia. Metodyka i organizacja, pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego, Warszawa 2000.

Biblioteka Narodowa, https://www.bn.org.pl/.

Bloch Jagoda, Od bajki do informacji – rola akcentu iloczasowego w czytaniu telewizyjnych serwisów informacyjnych, „Studia Medioznawcze” 2020, nr 3, s. 639-648, https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/226/188.

Chyliński Marek, Poszukiwanie informacji w dziennikarskich działaniach komunikacyjnych, Opole 2015.

Chyliński Marek, Russ-Mohl Stephan, Dziennikarstwo, Toruń 2019.

Górniak Lech, Zaufanie na dobre i na złe? Czynniki wzmacniające i osłabiające zaufanie do mediów, w: Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, pod red. nauk. Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka, Kraków 2013, s. 107-123.

Jasiewicz-Hall Justyna, Pokolenie „cyfrowych tubylców” w Internecie. Zachowania informacyjne młodzieży – najnowsze dane empiryczne oraz przegląd literatury przedmiotu, „Przegląd Biblioteczny” 2010, z. 3, s. 303-321.

Magdoń Andrzej, Reporter i jego warsztat, wyd. 2 popr. i uzup., Kraków 2000.

Strona pisma „iNFOTEZY” – w przygotowaniu. Szczegółowych informacji udziela redakcja.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: infotezy@ujk.edu.pl lub monika.olczak-kardas@ujk.edu.pl.

rozmiar czcionki
kontrast