admin

Czasopiśmiennictwo – przeszłość i teraźniejszość, tom 1

Właśnie ukazał się 1 tom książki “Czasopiśmiennictwo – przeszłość i teraźniejszość” pod red. Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej i Aleksandry Lubczyńskiej, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Problematyka artykułów składających się na niniejszy tom jest efektem zainteresowań badawczych pracowników Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK.

Konferencja 2020 – Polski system medialny w procesie zmian

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko.

Konkurs na stanowisko Kierownika Katedry

Na podstawie § 85 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na Kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Do konkursu może przystąpić osoba: spełniająca wymogi do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu ustawy Prawoo szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.: ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie […]

Aplikuj o stypendium ministra

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.  Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.   Wnioski o przyznanie stypendium ministra należy składać w formie papierowej i elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2020 r. Więcej informacji […]

Ostatnia szansa na udział w płatnych stażach wakacyjnych

Uwaga studenci III roku dziennikarstwa! Ostatnia szansa na udział w płatnych stażach wakacyjnych, realizowanych w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W związku z wolnymi miejscami stażowymi dla studentów III roku kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ogłaszamy rekrutację uzupełniającą, która będzie trwać od 26 do 30 […]

Ostateczny termin zaliczenia sesji zimowej 2019/2020

Informujemy wszystkich studentów, którzy mają przedłużoną sesję poprawkową, że w związku z jedynie częściowym powrotem na Uczelnię w roku akademickim 2019/2020  (zasady określono w Zarządzeniu  Rektora  nr 109/2020). Ostateczny termin przedłużenia sesji zimowej upłynie 7 czerwca 2020 . Bardzo prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z prowadzącymi zajęcia celem określenia zasad zaliczenia drogą zdalną […]

Zmarł Profesor Marian Gierula

Zawodowo związany z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego, ale bliski wszystkim medioznawcom w Polsce. Swoje zainteresowania naukowe koncentrował przede wszystkim na dziennikarstwie i mediach lokalnych. Był obecny także wśród nas, uczestnicząc w konferencjach oraz angażując się w rozwój kadry KDiKS.
Panie Profesorze, słowa podziękowań to za mało za okazaną życzliwość i troskę. W naszej pamięci pozostaniesz na zawsze jako Najlepszy Przyjaciel.

rozmiar czcionki
kontrast