Zgodnie z zarządzeniem  nr 122/2020 Rektora UJK z dnia 8 czerwca 2020 roku zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym rozpoczynają się 12 października 2020 roku. Semestr zimowy kończy się 3 marca 2021 r. Semestr letni trwa od 4 marca do 30 września 2021 r.

Zarządzenie nr 176/2020 Rektora UJK z dnia 2 września 2020 r. określa zasady szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w UJK w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej. Zgodnie z tym zarządzeniem:

 – ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia praktyczne są prowadzone w formie tradycyjnej,

– wykłady są prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych wykładów, które ze względu na ich specyfikę lub liczebność grupy są prowadzone w formie tradycyjnej,

– praktyki studenckie odbywają się w instytucji przyjmującej w formie tradycyjnej, z zastrzeżeniem, że w przypadku wprowadzenia ograniczeń, mogą być realizowane w innych formach, w tym w formie zdalnej.

Wykłady prowadzone w formie zdalnej odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z ustalonymi godzinami i w zaplanowanym czasie.

Zajęcia dydaktyczne organizowane w formie tradycyjnej są prowadzone z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi właściwych organów sanitarnych.

Wykaz wykładów prowadzonych w formie tradycyjnej

II rok I o dziennikarstwa i komunikacji społecznej

II rok II o dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Wszystkie pozostałe wykłady będą prowadzone w formie zdalnej zgodnie z zarządzeniem nr 176/2020 Rektora UJK z dnia 2 września 2020 r.

Informujemy, że obowiązują następujące terminy składania podań o stypendia:

STYPENDIUM SOCJALNE
I rok od 12 do 30 października.
pozostałe lata do 9 października

STYPENDIUM REKTORA (naukowe, artystyczne,sportowe)
do 15 paździenika